Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľom webových stránok www.geti.eu, správcom a spracovateľom údajov je spoločnosť TIPA, spol. s r. o. IČ: 42864208, so sídlom Sadová 2749/42, Opava, 746 01 (ďalej len "TIPA").


 

Informácie na spracovanie osobných údajov

TIPA, spol. s r. o. so sídlom Sadová 2749/42, 74604 Opava, IČ 42864208 dbá na ochranu osobných údajov, ktoré nám odovzdávate. Je dôležité, aby ste vedeli, že osobné údaje, ktoré nám poskytujete, spracovávame zodpovedne, transparentne a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. Máte nárok požiadať o informácie o evidovaných osobných údajoch, ich opravu, či vymazanie, ak sú udelené na základe vami udeleného súhlasu. Pokiaľ dochádza k automatizovanému spracovaniu, máte právo na prenosnosť údajov a nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na tomto rozhodovaní. V prípade akýchkoľvek otázok a žiadostí, týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov, sa na nás môžete obrátiť písomne ​​na adrese sídla spoločnosti.

 

Zabezpečenie vašich osobných údajov

TIPA dbá na bezpečnosť osobných údajov, ktoré nám odovzdávate. Prijali sme primerané technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše údaje dostatočne chránili s ohľadom na závažnosť ich spracovaniu. K vašim osobným údajom, ktoré sme od vás získali, nemá prístup žiadna neoprávnená osoba

 

Právo na informácie

Vaším právom je požiadať TIPA o informácie, aké osobné údaje a v akom rozsahu a na aký účel o vás spracovávame. Tieto informácie vám poskytneme zadarmo v lehote najneskôr 30 dní, v mimoriadnych situáciách potom najneskôr v lehote 90 dní. O predĺženie lehoty v mimoriadnych prípadoch vás budeme včas informovať. Ak budete požadovať poskytnutie informácií, ktoré o vás evidujeme, budeme najprv potrebovať overiť, že ste skutočne osoba, ktorej patrí táto informácia. Vo vašej žiadosti teda uveďte dostatočnú identifikáciu vašej osoby. V prípade potreby máme právo vyžiadať si doplňujúce informácie na vašu identifikáciu, než vám poskytneme osobné údaje, ktoré spracovávame k vašej osobe.

Naším právom potom je odôvodnene zamietnuť požiadavky na informácie, ktoré sú bezdôvodné, či sa neprimerane opakujú, prípadne ich získanie vyžaduje neprimerané úsilie, alebo by boli ťažko získateľné (typicky zo záložných systémov, archiválií a pod.).


 

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás evidujeme, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Na základe vašej žiadosti môžu byť tieto dáta odovzdaná inému správcovi.

 

Aktualizácia údajov, právo na opravu

Keďže sa môžu osobné údaje v priebehu času zmeniť (napríklad zmena priezviska), budeme radi, ak nás budete informovať, že u vás nastala nejaká zmena tak, aby sme vaše osobné údaje mali aktuálne a nedochádzalo k prípadným omylom. Podanie informácie o zmene údajov je nevyhnutné pre to, aby sme mohli riadne vykonávať svoju činnosť Správca.

S tým súvisí aj vaše právo na opravu osobných údajov, ktoré o vás evidujeme. Ak zistíte, že naše údaje už nie sú aktuálne, máte právo požadovať ich opravu.

 

Námietky

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje nespracovávame v súlade s platnou legislatívou SR a Európskej únie, máte právo namietať a my následne preveríme oprávnenosť vašej požiadavky. V čase podania námietky, bude spracovanie vašich osobných údajov obmedzené, pokiaľ nebude overené, či je námietka oprávnená. Informujeme vás, že vaším právom je obrátiť sa aj s námietkou proti spracovávaným osobným údajom, ktoré o vás spracovávame, na príslušný dozorný úrad na ochranu osobných údajov na adrese:

Úrad na ochranu osobných údajov

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

 

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, v prípade, že sa domnievate, že takto evidované nie sú presné, prípadne ich spracovávame protiprávne a ďalej ak sa domnievate, že tieto údaje už nepotrebujeme na účely ich spracovania.

 

Právo na výmaz

Ak ste nám niekedy udelili súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (napríklad e-mailová adresa v rámci zasielaného newsletteru), máte právo ho kedykoľvek odvolať a my údaje, ktoré spracovávame výhradne na základe vášho súhlasu, máme povinnosť vymazať. Právo na vymazanie sa nevzťahuje na spracovávanej údaje v rámci povinnosti plnenia zmluvy, zákonných dôvodov, či oprávnených záujmov. Ak sú niektoré vaše dáta uchovávané v záložných systémoch, ktoré automatizovane zaisťujú odolnosť všetkých našich systémov a plní funkciu ochrany straty údajov pre prípady havárií, nie je v našich silách vymazať tieto dáta aj zo záložných systémov a nezriedka to nie je ani technicky možné. Avšak tieto dáta nie sú ďalej nijako aktívne spracovávaná a nebudú slúžiť na ďalšie účely spracovania.

Kam sa môžete obrátiť

So svojimi otázkami na ochranu osobných údajov sa môžete tiež obracať na email gdpr@tipa.eu alebo na sídlo našej spoločnosti:

TIPA, spol. s r. o.

Sadová 2749/42

74601 Opava

 

Webové stránky - súbory protokolov

Ak vstúpite na naše webové stránky a prezeráte si ich, spracovávame nasledujúce protokolové súbory a ukladáme ich na našich serveroch. Medzi informácie, ktoré ukladáme, patria:

· Vaša IP Adresa

· Otváranie stránka nášho webu

· Kód odpovede https

· Identifikácia vášho prehliadača

Tieto informácie spracovávame po dobu maximálne jedného roka a len na účely našej právnej ochrany.

 

Súbory cookie

Keď navštívite naše webové stránky, ste informovaní, že využívame technológie na zhromažďovanie a ukladanie informácií pomocou súborov cookie do vášho zariadenia. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré nikam neodosielajú, tieto súbory môžete z prehliadača odstrániť alebo ich využitie zakázať úplne. Súbory cookie nezhromažďujú žiadne vaše osobné údaje, bez týchto súborov však nedokážeme zabezpečiť plnohodnotnú funkčnosť webových stránok.

 

Analýzy a štatistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocou analytických služieb. Žiadne z údajov, ktoré pomocou tejto služby analyzujeme, nie sú vašimi osobnými údajmi. Pomocou tejto služby zisťujeme návštevnosť a geografické údaje, informácie o prehliadači a operačného systému, z ktorého na naše webové stránky pristupujete. Všetky tieto informácie využívame pre marketingové účely, na účely ďalšieho zlepšovania webových stránok a obsahu, a tiež na účely právnej ochrany.


 

Zasielanie noviniek na email

V prípade, že máte záujem od TIPA dostávať akčné ponuky produktov prostredníctvom e-mailu, ktorý nám oznámite a udelíte súhlas s takýmto využívaním vašej emailovej adresy, budeme tento e-mail spracovávať výhradne na tieto účely. TIPA neodovzdáva takto získanú emailovú adresu žiadnym ďalším subjektom. V prípade, že sa kedykoľvek v budúcnosti rozhodnete, že už od TIPA nechcete dostávať e-maily na tento účel, môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov týmito spôsobmi: odhlásenia z odkazu v newsletteru, odoslaním písomnej žiadosti na adresu spoločnosti alebo na emailovú adresu gdpr@tipa.eu

 

Spracovanie osobných údajov

Pozrite sa, ako TIPA Spracovávané osobné údaje / kategórie osobných údajov, vrátane stanovených právnych titulov, účelov a dôb spracovania pre jednotlivé záznamy činností o spracovaní.


 

Prihlásenie k odberu noviniek

Údaje boli získané od iného subjektu

Nie

Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe

Nie

Právny titul

Súhlas

Osobné údaje

Email (Osobný údaj)

Účel spracovania

Zasielanie ponúk a cenových zvýhodnení súvisiacich s našim webom www.gosat.cz

Doba spracovania

3 roky

Spracovatelia

Správca IT


 

Otázka

Údaje boli získané od iného subjektu

Nie

Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe

Nie

Právny titul

Plnenie zmluvy

Osobné údaje

Email (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefón (Osobný údaj)

Účel spracovania

je nevyhnutný pre plnenie zmluvy alebo pre prijatie opatrení pred uzatvorením zmluvy na žiadosť dotknutých osôb

Doba spracovania

3 roky

Spracovatelia

Správca IT


 


 


 

Prenos osobných údajov do tretích krajín

K prenos osobných údajov spracovateľom alebo iným príjemcom v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách nedochádza.

Zásady ochrany osobných údajov sú pravidelne revidované a môžu sa v prípade potreby aktualizovať. Posledná zmena týchto zásad ochrany osobných údajov prebehla dňa utorok, 29. mája, 2018.


 

Máte akýkoľvek dotaz alebo problém? Ozvite sa nám.


 

tím TIPA.EU

+ 420 553 624 404 (Po-Pi: 8.00-17.00)

podpora@geti.eu